Versie november 2009

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

a) verkoper: Ovimo Plastics;

b) koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie verkoper producten levert, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat;

c) overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d) producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

e) order: iedere opdracht van koper in welke vorm dan ook.

1.2 Voor zover de Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen verkoper en koper, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Aanbiedingen. totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een aanbieding of prijsopgave van verkoper is vrijblijvend en bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door koper.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verkoper een order van koper schriftelijk heeft aanvaard  en tevens een eventueel overeengekomen betalingszekerheid, waaronder een onherroepelijke geconfirmeerde letter of credit, door verkoper schriftelijk is geaccepteerd.  Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat koper, uitsluitend ter beoordeling door de kredietverzekeraar van verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.3 Alle opgaven / specificaties door verkoper van gewicht, melt flow index, kleur, dichtheid en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar verkoper kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Een geringe afwijking hiervan wordt niet als tekortkoming aangemerkt. Wanneer koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgave van verkoper dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Verkoper behoudt zich het recht voor om in de samenstelling van, respectievelijk aan, de door haar te leveren producten wijzigingen aan te brengen, indien zij hier op grond van wijzigingen in onder meer wet en/of regelgeving toe genoodzaakt is. Verkoper garandeert dat hierdoor aan de functionele eigenschappen van de producten geen afbreuk wordt gedaan.

 

4. Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.

 

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op ex works, Wilsum of Rheine (Duitsland) of  Haaksbergen (Nederland) (EXW, Incoterms 2000) tenzij anders schriftelijk aangegeven.

5.2 Speciale vormen van verpakking en verzending komen separaat ten laste van koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3 De door verkoper genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende aankoopprijzen, valutakoersen, belastingheffingen, e.d. Indien een of meer van deze factoren na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering worden verhoogd, heeft verkoper het recht die verhogingen naar redelijkheid aan de koper door te berekenen.

5.4 Koper vrijwaart verkoper van alle kosten en schade die voor verkoper mochten voortvloeien uit het feit:

a) dat koper niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of vergelijkbare belasting in relevante EU- lidstaat en/of

b) dat koper onjuist of ontijdig gegevens verstrekt aan verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.

 

6. Betaling

6.1 Betaling dient zonder enige aftrek van korting, bankkosten of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen zullen op een door verkoper aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan in de overeengekomen valuta.

6.2 Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is koper, vanaf datum overschrijding van de betalingstermijn, zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf het intreden van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

6.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, berekend conform de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van 200,- euro. Betalingen door koper strekken in de eerste plaats in mindering van de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente waarbij de betalingen worden aangemerkt in antichronologische volgorde, waarbij de eerste betaling geldt als betaling van de oudste bestaande schuld.

6.4 Indien zich bij of na het aangaan van de overeenkomst aan de zijde van koper omstandigheden voordoen op grond waarvan verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper zijn (betalings)verplichtingen uit de (koop)overeenkomst niet zal naleven, is verkoper gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, ook voor lopende overeenkomsten van koper te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom van de producten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie voor de naleving van zijn verplichtingen. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht zijn verplichtingen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.

 

7. Afleveringstermijn

7.1 De door verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Deze afleveringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. Afleveringstermijnen gaan in op de datum dat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met art. 3.2.

7.2 Bij overschrijding van enige termijn heeft koper geen recht op (schade-) vergoeding ter zake. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen afleveringstermijn heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht.

7.3 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren. Verkoper is gerechtigd voor de deelleveringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.

 

8. Aflevering

8.1 Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform de van tijd tot tijd geldende Incoterms.  

8.2 Mocht koper de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

            8.3 Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op.

 

9. Overmacht

9.1 Indien verkoper door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.3 Onder overmacht van verkoper wordt verstaan elke van de van verkoper onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens koper wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd, zoals transportmoeilijkheden, niet of niet-tijdige levering door leveranciers van verkoper, werkstaking en brand. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

9.4 Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de koper de verkoopprijs van de geleverde producten voldoen.

 

10. Eigendomsvoorbehoud (voor Duitse klanten geldt een afwijkende regeling, zie artikel 18)

10.1 De eigendom van de producten gaat, ondanks de feitelijke aflevering, pas over op koper nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens enige overeenkomst af te leveren producten aan verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van koper's verplichtingen uit enige overeenkomst.

10.2 Totdat de eigendom van de producten op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten waarvan verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren voor zover dit in het kader van kopers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

10.3 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico' s als brand, ontploffing, schade en diefstal, dit op kosten van de koper maar op naam van de verkoper. Dit geldt eveneens voor die gevallen waarbij de koper de producten door of bij verkoper laat opslaan. Op eerste verzoek van verkoper daartoe, zal koper alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan verkoper. Indien en zolang verkoper eigenaar van de producten is, zal koper verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van verkoper.

 

11. Inspectie en controle

11.1 Koper is verplicht voor adequate voorzieningen zorg te dragen voor de ontvangst en opslag van de producten en staat ervoor in dat deze voorzieningen voldoen aan de daarop betrekking hebbende regelgeving waaronder gezondheid - en veiligheidsvoorschriften en dat alle noodzakelijke vergunningen zijn verkregen.

11.2 Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, of indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf nauwkeurig te (doen) inspecteren of ze in overeenstemming zijn met het contract. Eventuele reclames over de producten ten aanzien van specificaties, zoals verschillen in hoeveelheid, gewicht of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na levering van de producten schriftelijk aan verkoper worden medegedeeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de producten schriftelijk aan verkoper worden gemeld.

11.3 Klachten en bezwaren gebaseerd op het gerechtvaardigde feit dat de geleverde producten niet voldoen aan het contract vervallen binnen 3 maanden na de leveringsdatum.

 

12. Specificaties

12.1 Koper zal alle door verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, ondermeer door verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen.  De koper dient toe te staan dat de verkoper een inspectie van de betrokken producten door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.

12.2 Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.

12.3 Koper is niet gerechtigd de producten te retourneren voordat verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor koper en de producten blijven voor zijn risico.

12.4 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij producten, onderdeel van een uit meer partijen bestaande leverantie, geven koper slechts het recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer van koper instandhouding van het resterende gedeelte van de overeenkomst niet in redelijkheid kan worden geëist.

12.5 Koper kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens verkoper zolang koper enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens verkoper niet is nagekomen.

12.6 Indien koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 13 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13.

12.7 De producten van verkoper bevatten cadmium en/of andere zware metalen tenzij anders door haar is aangegeven op haar offertes / opdrachtbevestigingen. Op cadmiumhoudende stoffen is in ieder geval de volgende regelgeving van toepassing: Europese Cadmiumrichtlijn (91/338/EEG van 12 juli 1991), Wet Milieugevaarlijke stoffen ( 5 december 1985), Cadmiumbesluit Milieugevaarlijke stoffen 1999 (1 juli 1999), Verpakkingen en Verpakkingsafvalrichtlijn (94/62/EG) en de daartoe behorende Beschikking (1999/177/EG), Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton (24 maart 2005), alsmede eventuele wijzigingsrichtlijnen houdende wijzigingen op voornoemde richtlijnen.

 

13. Garantie

13.1 Indien naar het redelijke oordeel van verkoper genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren en de koper heeft gereclameerd in overeenstemming  met artikel 11.2, zal verkoper de keus hebben hetzij de niet- deugdelijk gebleken producten kosteloos te vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, waarna verkoper ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zal zijn gekweten en tot geen enkele verdere vergoeding zal zijn gehouden.

 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de prestatie van de producten gedurende verwerking. Koper dient te verifiëren dat alle tekens en beschrijvingen op containers of de verpakking overeenkomstig zijn aan die in het contract door verkoper gespecificeerd en dient na te gaan of de producten geëigend zijn voor de verwerking en gebruik.

14.2 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van verkoper en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door koper geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële of bedrijfsschade wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Indien en voorzover, ondanks het gestelde in artikel 14.2 op verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken producten met dien verstande dat verkoper hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal 300.000,- euro per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

14.4 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van verkoper, zal koper verkoper vrijwaren van alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesse verband houdende met de producten c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten.

14.5 Indien de koper uit de door de verkoper geleverde producten een nieuwe zaak vormt is de verkoper geenszins aansprakelijk voor fouten en/of gebreken in het nieuw vervaardigde product.

 

15. Ontbinding

15.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper zullen alle overeenkomsten met koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij verkoper koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is

a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst( en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of

b) al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van koper op te schorten; een en ander onverminderd verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook en zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.2 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, zijn alle vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.

 

16. Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1 Het is verkoper toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met koper aan derden over te dragen.

16.2 Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper.

 

17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

17.1 Op deze Voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Voorwaarden ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, zulks onverminderd de bevoegdheid van verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Geschillen tussen verkoper en kopers die buiten de EU gevestigd zijn, zullen definitief worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van de I.C.C. door één of meer arbiters aangewezen in overeenstemming met de arbitrageregels van de I.C.C. De gebezigde taal is het Engels. De arbitrage zal plaatsvinden in Almelo.